algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
Deze webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar
webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden
(“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt
door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van
de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk,
schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld,
inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden
aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk
wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen
elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk
dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up
to-date is.  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv.
maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken
wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden
aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of cash bij
afhaling.
De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige
tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant
betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel
of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld
worden gemeld.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of
een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen
fysiek in bezit heeft gekregen.
De bestelling wordt geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling
doorgegeven heeft. De levering zal worden uitgevoerd naar de keuze van de
klant zoals hieronder vermeld.
Wie een bestelling plaatst op de webshop van Crea house, kan de artikelen
thuis laten leveren of afhalen in onze winkel.
Afhalen in onze winkel Tessenderlo
Wanneer de klant voor deze formule kiest, bespaart de klant op de
leveringskosten. Bysize rekent de klant immers niets extra aan.
Levering aan huis
Indien de bestelling binnen de door de transportdienst DPD of PostNL
vastgelegde grenzen valt, kan Bysize de artikels ook thuis of op een
ander adres laten leveren. Binnen België wordt de leveringskost berekend per
gewicht: vanaf 5.60 euro per zending. 
Wanneer een artikel in stock is, wordt het verstuurd op het leveringsadres
binnen 10-14 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshopstock is, wordt
het aangeboden op het leveringsadres in 2 à 4 weken. Bysize behoudt zich
het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te
leveren en te factureren.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de
Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.


Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun
hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen,
tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de
klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de
Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post
of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te
herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of
overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe
kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de
Klant tenzij anders overeengekomen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde
verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen
en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen
die zich in de originele verpakking bevinden, in de originele staat (zonder
beschadigingen, niet gedragen, geen haren bevatten, geen etensresten of
dergelijke op het artikel zijn) samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden
teruggenomen.
In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant
heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de
herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen
op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de
overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige
uitvoering van de overeenkomst.”


Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument
wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering
aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant
een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op
defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen,
gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het
niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of
wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.


Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet of
laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en
zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet
(volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 10: Privacy policy
De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik
gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via
verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het
ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies,
hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die
de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de
gebruiker ervan af te stemmen).Die gegevens zullen niet worden doorgegeven
aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten
allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te
laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent
onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de
klantendienst van de verkoper.


Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de
toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk
welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,
zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de
geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar
expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de
verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 13: Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van
de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich
ook wenden tot het ODR-platform.
Herroepingsrecht/Retour zenden
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun
hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Crea house mee te delen dat hij afziet van
de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motiefbinnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten
binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de plusbysize
klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de
goederen op hun kosten terug bezorgen aan Plusbysize, Kolmen 50 3980 Tessenderlo.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier
 te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking
bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of
aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
De eventuele omruiling of financiële terugstorting zal plaats hebben na een
uitgebreide controle.
Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal Crea house de
koper binnen de 7 dagen vanaf de datum van ontvangst terug betalen, met
uitzondering van de transportkosten van verzenden en retour zenden.